Obchodní podmínky společnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je podrobný popis služeb poskytovaných organizátory seznamovací agentury Time2date s.r.o, IČO: 06566138, provozovaných Janou Zapletalovou a Nikol Trojanovou. (dále jen organizátor).

1.2 Dále pak podrobná specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a klienty (dále jen klienti, nebo účastníci), kteří využívají těchto seznamovacích služeb.

 

2. Podmínky a pravidla registrace

2.1 Podmínkou registrace na webu Time2date.cz je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.

2.2 Klient ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři.

2.3 V této souvislosti Organizátor výslovně prohlašuje, že nezneužije údajů klientů Time2date.cz

2.4 Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za informace, které klient uvedl ve svém registračním formuláři.

2.5 Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na seznamovacím večeru jakémukoliv klientovi a to bez udání důvodu. Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv klienta před zahájením seznamovací akce Time2date, během jejího průběhu nebo po jejím skončení a to v jakékoliv souvislosti s touto službou. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která by mu vznikla jeho zaviněním.

2.6 Podmínkou účasti na seznamovacích večerech Time2date je řádná a pravdivá registrace na tomto webu a zaplacení účastnického poplatku.

 

3. Přihláška a platba poplatku

3.1 Přihlášením na seznamovací večer Time2date je míněno odkliknutí přihlašovacího linku na některý seznamovací večer a zaplacení účastnického poplatku na účet 115-5494590217/0100. Platba probíhá online přes platební bránu GoPay, potvrzení o platbě obdrží klient ihned po zaplacení rezervace.

3.2 Klient má závazně rezervovanou účast na seznamovací večer v okamžiku, kdy dojde k připsání platby na účet organizátora. Účastník obdrží potvrzující email o obdržené platbě a tím i potvrzení o závazné rezervaci do 48 hodin po připsání platby na účet organizátora.

3.3 Uhrazením platby vzniká smlouva mezi organizátorem a registrovaným klientem.Předmětem této smlouvy je právo klienta zúčastnit se seznamovacího večera Time2date v termínu potvrzeném organizátorem. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

4. Pravidla o zrušení účasti zákazníkem

4.1 Kterýkoliv klient má právo kdykoliv zrušit svoji účast na seznamovacím večeru zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu: info@time2date.cz.

4.2 Klient má právo na vrácení účastnického poplatku nebo zálohy v plné výši, pokud svou účast zruší nejpozději 5 pracovních dnů před konáním seznamovacího večera, na kterou se přihlásil.

4.3 Jestliže zrušení proběhne ve výše uvedeném termínu, bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek do 14 dnů převodem na účet.

 

5. Pravidla o zrušení účasti organizátorem

5.1 V případě, že se nepodaří plně naplnit kapacita konkrétního setkání, nebo v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, nebo v jiných vyjímečných případech, si organizátor si vyhrazuje právo zrušit kterýkoliv seznamovací večer.

5.2 V těchto případech mají klienti právo na vrácení rezervačního poplatku, a to v plné výši nebo mají automatické právo na přednostní rezervaci jiného seznamovacího večera ve stejné cenové relaci, podle vlastního výběru, jestliže tato akce není již zaplněna.

5.3 Poplatek se vrací v nominální hodnotě, v které byl připsán na účet a to do 5ti pracovních dnů.

 

6. Pravidla o chování během akce

6.1 Účastník se zavazuje, že se během akce bude k ostatním účastníkům chovat s respektem, bude dodržovat pravidla slušného chování, nebude používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy. Během akce je zakázáno dělat sexuální návrhy a sdělovat druhým účastníkům, anebo po nich vyžadovat, kontaktní informace.

6.2 Během seznamovací akce mají účastníci také přísně zakázáno pořizovat jakýkoliv fotografický, video nebo audio materiál, výjimkou jsou situace schválené organizátorem. V tomto případě je nutné si ji předem domluvit přímo s organizátory seznamovacího večera.

 

7. Záruka

7.1 Zárukou se rozumí nárok klienta na další seznamovací večer ve stejné cenové relaci zdarma, v případě, že si účastník nevybere ani jeden z protějšků. To znamená, že nenapíšete číslo nikoho ze zúčastněných a odevzdáte organizátorovi čistý papír. Tato záruka se vztahuje na všechny platící klienty Time2date.cz. Záruku nelze směnit za finanční náhradu. Záruka nenáleží klientům, kteří se na akci nedostaví.

7.2 Záruka se nevztahuje na seznamovací akci, na kterou tato záruka již byla uplatněna.

7.3 Záruka Time2date musí být uplatněna nejpozďeji do 3 měsíců od data konání seznamovacího večera, ke které se vztahuje.

7.4 Pokud se v této době nebude konat žádný seznamovací večer Time2date ve stejném městě a ve stejné věkové a typové kategorii, záruka zaniká. V případě, že záruka byla použita na akci, která byla zrušena, prodlužuje se platnost záruky o 3 měsíce. Pokud by záruka nemohla být využita z důvodu nenaplnění akce, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, nenáleží za ni finanční náhrada.

7.5 Pokud účastník jakýmkoliv způsobem poruší pravidla, definovaná těmito Obchodními podmínkami, nemá na záruku nárok, ani v případě, že by si nevybral žádného z protějšků.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Organizátor si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto webové stránky.

8.2 Organizátor si taktéž vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny své zákazníky, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na seznamovací večer vždy pečlivě seznámili.

8.3 Organizátor taktéž nemůže žádnému zákazníkovi, absolvujícímu seznamovacím večeru Time2date zaručit, že na tomto setkáni najde vhodného partnera.

 

9. Darování krevní plazmy 

9.1. Účastník si přečetl podmínky a souhlasí se vzniklými riziky při darování krevní plazmy. Je si také vědom svého zdravotního stavu.

9.2. Účastník se zavazuje, že darování krevní plazmy podstoupí dvakrát a to jednou při pořádání akce Organizátorem a po druhé v sám sebou zvoleném termínu. Druhá návštěva se ovšem musí uskutečnit do jednoho kalendářního měsíce od prvního odběru krevní plazmy a to na adrese Plasma Place, Bozděchova 344/2, Praha 5.

9.3.  Účastník bere v úvahu, že jde o akci, za kterou po něm pořadatel nepožaduje registrační ani rezervační poplatek, avšak Organizátor si vyžaduje právo na sumu z celkové částky 1200 Kč, a to polovinu, tedy 600 Kč. Částka bude použita na náklady akce Organizátora a ten si na ni vyhrazuje plné právo.